กว่าจะมาเป็นวันนี้

กว่าจะมาเป็นวันนี้

กว่าจะมาเป็นวันนี้ กว่าจะมาเป็นวันนี้

ศูนย์พยาบาล ทรี พี เซ็นทรัล เราเปิดให้บริการตั้งแต่ 5 มกราคม พ.ศ.2540 บริหารงานโดย คุณวรินกาจน์ และคุณณรงค์ สุริยันต์ มีผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม กว่า 300 คน ด้วยธรรมาภิิบาล จึงยีนยัดมานานกว่า 20 ปี มีการขึ้นทะเบียนต่างๆมากมาย ดังนี้

- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หนังสือรับรองเลขที่ 0133542000034

- กรมทะเบียนการค้า ทะเบียนเลขที่ ปท.2840

 

แบ่งปัน